درباره ما

تاریخچه شرکت آذین روکش

شرکت آذین روکش یکی از برترین و بهترین شرکت های تولید روکش صندلی در ایران می باشد که به کمک متخصصین زبده خودرو و به کمک تجربه علم و هنر در زمینه تولید روکش صندلی و چادر ضد آب پا به عرصه این حرفه گذاشته است.

این شرکت با بکارگیری برترین چرم و پارچه اقدام به تولید روکش صندلی و چادر ضد آب برای اوناع اتومبیل های ایرانی و خارجی کرده است که به همین منظور توانسته استداندارد های ISO 9001 و BSI انگلستان را دریافت کند.

شرکت آذین روکش یکی از برترین و بهترین شرکت های تولید روکش صندلی در ایران می باشد که به کمک متخصصین زبده خودرو و به کمک تجربه علم و هنر در زمینه تولید روکش صندلی و چادر ضد آب پا به عرصه این حرفه گذاشته است.

این شرکت با بکارگیری برترین چرم و پارچه اقدام به تولید روکش صندلی و چادر ضد آب برای اوناع اتومبیل های ایرانی و خارجی کرده است که به همین منظور توانسته استداندارد های ISO 9001 و BSI انگلستان را دریافت کند.

شرکت آذین روکش یکی از برترین و بهترین شرکت های تولید روکش صندلی در ایران می باشد که به کمک متخصصین زبده خودرو و به کمک تجربه علم و هنر در زمینه تولید روکش صندلی و چادر ضد آب پا به عرصه این حرفه گذاشته است.

این شرکت با بکارگیری برترین چرم و پارچه اقدام به تولید روکش صندلی و چادر ضد آب برای اوناع اتومبیل های ایرانی و خارجی کرده است که به همین منظور توانسته استداندارد های ISO 9001 و BSI انگلستان را دریافت کند.